回复 60# srsrsr
" C) L& h& v1 n" m6 {1 E9 D) `; a' C* ?2 ^& E$ o/ W& l% W% {
0 p  y; V4 `. R1 Y
    恩 恩 周一上班就发
签证经验已发(http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=13896&extra=),感谢欧洲客的攻略和模板,谢谢大欧的指点!
回复 62# amy1500 " c3 J7 W* X- b; [5 K9 q
# I! `4 R0 J1 c9 f& {2 C

' r; @9 L  i; a; h. H    感谢感谢 把地址密给我吧
回复 63# 大欧
& E$ v. m5 M! ^! A* {2 B! s
7 l* Z6 n& n7 q1 T7 N: y
7 p, N- q1 E. }$ ]" K: m& @    地址已站内短信,谢谢!
http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=14039&extra=
3 f" \0 m* Q% n6 d3 D: N刚签完法签一家三口在沈阳,发贴
http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=14039&extra=
, A* p) Y" h+ _. ^9 w' l9 B刚签完法签一家三口在沈阳,发贴
http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=14039&extra=4 i1 ]! `' n, g7 }: t& ~
刚签完法签一家三口在沈阳,发贴
回复 67# hhbasyx % o# I1 H! W. [, A$ y; B; b; a

8 x1 D' D+ N( `8 V3 a2 m5 o; H3 h; Y" e  I" `& X  _/ b$ k
    发一个站内信给我 你的地址电话
大欧,分享了一个意大利面经:)http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=14051&extra=
大欧大欧 活动还有嘛?帖子已经发了呦~
2 v# B- d3 P' Z8 V! J6 Q
端午的时候顺利拿到了签证,一共21天的个人旅游签,好开心,谢谢论坛里的各种模板和攻略,谢谢大欧的指导! ...2 K0 W; H. ?3 K3 n
韩小北 发表于 2015-7-9 12:03
大欧大欧 活动还有嘛?帖子已经发了呦~
% H) `* }1 N& ]/ b, ohttp://ouzhouke.com/thread-14054-1-1.html
回复 68# 大欧
" \4 X6 b4 P! n  s发了签证经验的帖子,还有插座吗?